calvin /3/ point-out

Point-Out má za cíl studenty znovu upozornit na nejdůležitější obraty z již probraného textu. Upozornit zde platí doslovně, protože studenti by při této aktivitě měli výrazně zpozornět. A to nejenom proto, aby byli schopni dobře reagovat. Měli by vzít na zřetel i to co, se jim snažíte dát najevo, totiž že přečíst si text v angličtině a díky vypsané slovní zásobě jej pochopit není zdaleka totéž, jako odnést si z něj to nejpodstatnější.

Studenti se tohoto omylu dopouštějí pořád. Nejsou ale na vině sami, nápomocni jim v tom jsou i učitelé, kterým stačí, když se jejich svěřenci naučí “slovíčka” a vůbec nezjišťují, jestli jsou titíž svěřenci schopni tato slovíčka slepit do smysluplného souvislého vyprávění (pomocí jiných sloves než oněch deseti základních, při využití víc časů než přítomného a minulého prostého a pospojované i jinými spojkami než and, so, but a because)

Studenti (a potažmo i učitelé) by také měli mít na paměti, že mnohé základní anglické obraty ve skutečnosti odpovídají jiným českým spojením, než jaké jim reflexivně vytanou na mysli. Příklad: měli by pamatovat na to, že pokud budou takové make sure pojit pouze s českým ujistit se, nebudou studenti umět přeložit důležité české obraty jako

postarej se, ať je tam dost lidí
párkrát zazvoň, všichni určitě ví že jsi přišel
musím si dát pozor, aby poblíž neležel nůž.

V každém textu najdeme přibližně třicet zvýrazněných inn. Z toho asi dvě třetiny se opakují v každém druhém textu. Už ze samotné skutečnosti, že se v point-outech vyskytují neustále tytéž věci, že point-out provádím u každého textu, že na tytéž inn narážíme znovu u fill-long doplňovaček, že se tatáž gramatika vyskytuje i v jiných testech, a že přitom jazykově průměrně nadaným studentům trvá měsíce či roky či životy než je vstřebají, mi jasně vyplývá, že označit některou z těchto gramatik v některém bodě za “probranou” je směšné.

Podívejme se tedy na inn ještě jednou, z dalšího zajímavého pohledu. Z tohoto pohledu se inn dají rozdělit do dvou kategorií

a) obraty, které studenti při převyprávění musí použít a na které tudíž není nutné upínat přehnanou pozornost. Většinou se jedná o slovíčka (spíše než gramatické jevy), která hrají v textu centrální roli a která nelze dost dobře obejít. Studenti je tak od začátku vnímají jako nepostradatelná a zapamatují si je poměrně snadno

deadline (také “rules” a “grades”)
breathe down sb’s neck (i když nejspíš s problémy)
modest (to už je trochu jiný případ, informaci o tom, že “Calvin is modest” lze bez větší změny významu vypustit a studenti tak také ve většině případů učiní: “it was truth! — no it wasn’t. you deserved a pulitzer for it”, proto bych toto slůvko do point-outů zařadil)

b) obraty, které lze bez větších problémů zjednodušit nebo z vyprávění vypustit. Právě za jejich použití by si studenti měli vysloužit největší pochvalu

I guess you should … Maybe you should / I think you should
you should try not to think … You shouldn’t think
I’ve got an idea! I thought of a way i won’t have to write … I have an idea! I don’t have to write my story now!
and I think it’s me sitting in the box … I don’t like to sit in this box. I think it is a very bad idea
I’m supposed to think up a story … I must write some story

Právě na tahle spojení se nejvíce soustředím i v point-outech. Pokud jste si prošli některé z jiných textů, které zde na ukázku uvádím, určitě jste také dospěli k závěru, že polovina inn se neustále opakuje. Je to tak. A je to dobře. Při počtu hodin angličtiny na středních školách a frekvenci výskytu nejdůležitějších jevů v jednotlivých článcích musí středně vnímavý student absorbovat veškerou podstatnou gramatiku během pár měsíců a zbývající léta studia věnovat jejímu postupnému přesunu do aktivního užívání.

——————

Otázka, která se u point-outu logicky nabízí je: proč zrovna tyhle obraty a ne nějaké jiné? proč “that way” ano ale ne “what about” ne?

Odpověď je ve většině případů poměrně prostá, její pochopení nicméně odvisí od ochoty čtenáře učitele klást si ne úplně jednoduché dotazy a popravdě si na ně odpovídat:

q: umí studenti používat “what about”?
a: jakž takž, používají jej sice i tam kde nemají (what about we meet later?) Ale celkem vzato se jedná o obrat, který v našich krajích zakořenil
q: použili by jej v této situaci? (tzN. situaci v textu)
a: nejspíš ano
assessment: not necessary

q: používají studenti spojení “that way” na začátku věty?
a: ani náhodou
q: nepoužívají namísto něj nějakou blbost?
a: to záleží na tom, čemu odpovídá v češtině
q: čemu odpovídá v češtině?
a: “tak” nebo “tím pádem” na začátku věty, ve významu “tím způsobem”, problém je v tom že spojení “tím způsobem” se v těchto situacích v češtině nepoužívá
q: co v takové situaci řekne český student?
a: so
q: není to úplně blbě?
a: je
q: je tedy důležité “that way” v tomto postavení znát?
a: určitě, viz věty jako “koupíme jim auto. Tak uděláme radost oběma” nebo “tím pádem si nebude nikdo stěžovat”
assessment: hell yes

na point-out bych si nejspíš vybral níže uvedené obraty. Abych se i zde pokusil vysvětlit proč jsem který z nich zvolil, uvedu za každým, nebo aspoň where applicable, následující doprovodné informace

cz wrong: odfláknutý a zavádějící český překlad, který studentům neumožní si užitečné anglické spojení asociovat se skutečným českým protějškem
cz right: správný český překlad, nebo překlady (subject to discussion)
smart money’s on: jak bych očekával, že tyto české obraty přeloží student odkojený standardními učebnicemi

I’m supposed to think up a story

cz wrong: předpokládá se, že vymyslím
cz right: mám vymyslet nějaký příběh
smart money’s on: I should write some story

try not to think about it

cz right: snaž se, pokus se
smart money’s on: try don’t to think, try that you don’t think, try not think

I thought of a way I won’t have to write one

cz wrong: myslel jsem na, přemýšlel jsem nad
cz right: napadnuljeden způsob
smart money’s on: i had some idea that i… / i knew some way how i mustn’t write some/any

you have to be in the right mood

cz wrong: musíš být ve správné náladě
cz right: je potřeba/nutné mít tu správnou náladu
smart money’s on: it is necessary to have the right mood

do you have an idea?

cz wrong: máš nápad?
cz right: máš nějaký nápad?
smart money’s on: have you some idea?

I guess you shouldn’t…

cz wrong: hádám, že bys neměl
cz right: asi / zřejmě / nejspíš bys neměl
smart money’s on: maybe / probably

that way I won’t have to…

cz wrong: tím způsobem nebudu muset
cz right: tak / tím pádem nebudu muset
smart money’s on: so i mustn’t / haven’t to

what’s wrong is me sitting in this box

cz wrong: jsem to já sedící v téhle krabici
cz right: to, že (já) sedím
smart money’s on: it is that i sit

ze zbývajících slovíček můžete zase poskládat krátký písemný test. Dobrý test se samozřejmě nesoustředí na slovíčka, ta jsou jenom berličkami pro uvedení gramaticky zajímavých spojení. Slovíčka nicméně vyvolají ve studentech dojem, že věty mají překládat primárně kvůli nim, jejich gramatický čip bude v idle mode a to se pak člověk diví, co z nich padá

modest … you don’t have to be so modest … nemusíš … you mustn’t / haven’t to
deserve … he doesn’t deserve to be treated like this, no matter what he did … aby se s ním zacházelo, bez ohledu na to
end up … I don’t want you to end up like my brother did … nechci abys dopadl … want that you end as my brother
deadlinesthere were deadlines to meet … bylo nutné splnit termíny … it was necessary to
by tomorrow … this has to be finished by tomorrow .. tohle je třeba dodělat do zítřka … I must do it until tomorrow
tell stories + by then … By then everyone will be telling their stories … tou dobou už všichni budou vyprávět své příběhy … at that time all will tell stories

Ideologicky vychází point-out z předpokladu, že veškerá gramatika se dá vysvětlit poměrně rychle, poté je třeba ji studentům co nejčastěji připomínat, tlačit na ně, aby ji sami používali a nevzdávat se naděje, že ji jednou přijmou za svou. Pokrok je přitom bohužel věc těžko uchopitelná. Vy se můžete čtyři roky snažit, ale je pravděpodobné, že student vše, co jste mu zprostředkovali, začne skutečně používat až později, když na něj dopadne těžká bota reality. Jestli kredit přiřkne zpětně vám nebo aktuálním vlivům, to už těžko ovlivníte.

Mnozí učitelé k problému přistupují přesně naopak: nejdříve gramatiku obsáhle vysvětlují, poté na ni provádí nekonečná, úplně zbytečná, cvičení a pak ji odloží a už se k ní nevrátí. Jsem přesvědčen, že kdyby učitelé angličtiny měli za své konání stejnou kriminální odpovědnost jako například doktoři v Americe, tak by stálí obyvatelé Valdic brzy se slzou v oku vzpomínali na Lebensraum, jehož se jim v minulosti dostávalo.

Leave a Reply