the ozarks /2/ fill-long

V prvním díle THE OZARKS jsme si představili kompletní text a nadhodili několik tipů, jak jej uvést a dále s ním pracovat. V tomto pokračování se budeme soustředit na vynikající způsob, pomocí něhož si lze si ověřit, zda si studenti z textu odnesli opravdu to podstatné.

intro

Studenti většinou při čtení či poslechu nevěnují žádnou větší pozornost věcem, kterým instinktivně rozumí. To je ohromná chyba. Existuje naštěstí vynikající metoda, jak jim předvést, nakolik jsou od sebe vzdáleny pasivní a aktivní znalost cizího jazyka. Tato pravda u angličtiny platí více než u většiny jiných jazyků.

Doplňovačky fill-long se nejlépe používají zhruba třetí hodinu od úvodního seznámení studentů s textem. Poté, co studenti v první hodině vyslechli úvod k příběhu, poté příběh samotný a poté případně ještě inquiry (tedy dotazy na text ze strany učitele s účelem zajištění toho aby všichni ve třídě věděli o čem je v textu řeč), v druhé hodině se jim pak příběh připomenul (obzvláště tehdy pokud mezi první a druhou hodinou uplynul víc než den … opět pomocí inquiry) a převykládali si jej mezi sebou, přichází třetí hodinu na řadu tento test znalostí.

Nezaškodí ještě následující hodinu po vyplnění hint-fill testu (případně před dalším dílem téhož příběhu, pokud nějaký další díl je) nechat studenty si příběh znovu převyprávět, aby zjistili, zda jsou nyní schopni použít více z těchto obratů než před testem.

the ozarks /1/ silver dollar city

I _____ to school in the Ozarks. The Ozarks is very hilly and rocky. It looks _____ the Black Hills of South Dakota _____ more lakes and rivers in the Ozarks than there are in the Black Hills. And caves, there are a lot of caves there, too._____ to see the Ozarks _____ in Branson, which is the tourist town. There is an amusement park called Silver Dollar City in Branson _____ huge numbers of people every day. _____ so ridiculous I _____ it and go for a ride but I think I _____ really rich to pay that kind of money for that sort of entertainment.

do školy jsem chodíval note: ne “chodil”
tak trochu jako note: jinak než pomocí bit nebo little
až na to že / akorát že
skoro všichni co se jedou podívat which, all
skončí v Bransonu
který navštěvují note: pozor, nejde říct which visit … možné i “is visited”
kdyby vstupné nebylo wouldn’t be, i když za tento odvážný výpad mezi šavlozubá modální slovesa by člověk měl studenta spíše ocenit
možná bych jej zaplatil note: zkuste jinak než pomocí maybe a could
musel bych být note: pozor aby ve vašem překladu bylo muset i podmínka

But I won a free ticket to Silver Dollar City from a radio station once. They _____ some sort of a contest and I _____ and tell them the name of the cave at Silver Dollar City is Marvel Cave; I _____ Marvel Cave and _____, so I took my free ticket and hitch hiked to Branson. _____ incredible. The biggest room is called the Devil’s Cathedral, and it does look like the inside of a giant underground cathedral. I also _____ upside down in the tunnels. I _____ the bats but the tour guide _____ them.

zrovna pořádali note: pro pořádat použijte have, ale ve správném tvaru
zavolal jsem jako první note: nebude as first ani like first ani samotné called first
ještě nikdy jsem MC neviděl kladně se hodnotí i použití času předpřítomného, i když je nutné vzápětí vysvětlit proč by taková věta v kontextu článku nedávala smysl
říkal jsem si že bych měl
MC mi přišla/připadla/zdála se neuvěřitelná note: nebude seem
viděl jsem jak v tunelích viseli netopýři how
mohl jsem se jich dotknout note: pozor, je to v minulosti
nás poprosil abychom je nerušili note: prosit není please

——————

Jednotlivé stránky testu, který v pdf formátu pro tisk najdete v posledním dílu tohoto triptychu, rozešlete/rozdejte studentům před hodinou, přičemž zdůrazněte, že se nejedná o domácí úkol a že se od nich neočekává samostatné vyplnění rozlehlých prázdných míst bez jakékoli nápovědy. Zarážející je, že jakýsi trpitelský gen uhnízděný v tělech českých studentů stejně povede k tomu, že většina studentů bude tyto stránky předvádět svým známým.

“tak tohle po nás ten člověk normálně chce” – “vždyť je tam víc mezer jak textu, to jako nemáte žádnou nápovědu?” — “ne, nic, jenom tohle.” (ve skutečnosti učitel česky diktuje, co přesně do které z mezer patří) — “a proberete ten text aspoň trochu předtím, než děláte takovýhle test?” — “no, něco nám o něm řekne, ale to je všecko.” (ve skutečnosti testu předchází dva přednesy textu, dva návraty a probrání všech důležitých jevů)”

S tímhle se bojuje těžko. I při desátém testu tohoto typu přijde polovina studentů do hodiny se zoufalým výrazem, že to teda zkusili, ale teda vůbec nevěděli, co tam teda jako kde má být, že tam je těch mezer nějak moc a potřebovali by nějakou nápovědu.

the ozarks /2/ the skunk

That night I slept on a table in a park. I hoped that the police _____ me and _____, but _____. I was woken up in the night by someone or something making strange noises. When I looked around, I saw a small animal _____ me; I couldn’t see what it was _____ up on the bench next to me.

že mě nebudou rušit
a taky že ne úplně jinak než česky
ale něco jiného jo za použití yes vykonat fyzický trest, na studentu i na učiteli
viděl jsem jak ke mně jde
dokud si to nesedlo

_____ a skunk. It was sitting a few inches from my face, looking at me. I was afraid it _____ bite my nose, but _____ I was afraid to move because skunks shoot this terrible stink juice out of their butts; _____ it’s more like fog, but it really stinks bad. _____ smell a skunk a mile away when _____ on the highway.

ukázalo se, že je to note: ustálený obrat, žádné show
mně chce kousnout note: ne pomocí want, jakoby chystá se mě kousnout
zároveň / přitom
ono je to vlastně note: oprava předchozího tvrzení
skunka jde ucítit note: v žádném případě possible
když ho přejedou note: neznáme je, tudíž nepoužívejte they

——————

Ještě něco málo ke genezi tohoto typu testu. Kdysi jsem ke každému článku vytvářel testy na bleskový překlad. Všechny důležité obraty jsem umístil do malinko jiných kontextů, aby výsledkem byly krátké hutné větičky, a pomocí nich jsem pak v hodinách zkoušel, jestli studenti dokáží rychle reagovat správným překladem. Bylo to samozřejmě nesmírně náročné. Pro mě snad ještě víc než pro studenty.

Naštěstí mě jednoho dne osvítil nápad: co takhle všechno podstatné z textu jednoduše vypustit? Kontext zůstává, textu zbývá dost na to, aby se v něm student přibližně zorientoval. Navíc se nejedná o seznamování s neznámým textem, ale o dobře známou, několikrát probranou věc. A k tomu všemu se studenti při samotném vyplňování česky dovědí, co vlastně v které mezeře má být.

Klíč k úspěchu tohoto cvičení je následující: student musí po celý jeho průběh cítit, že by měl být schopen vše správně doplnit, že učitel svou práci odvedl a pokud se nedaří, pak je na vině neschopnost nebo lenost ze strany studenta. Ani na moment by nemělo dojít k výkyvu do jedné z krajních poloh, tedy buď “co to vykládá? Jak mám vědět co tam doplnit?” (pokud budete mít pocit, že takovýto pocit začíná ve třídě převládat, přidejte na nápovědě) nebo naopak “proč tohle vůbec děláme, vždyť to je všechno jasné” (v tom případě je nejspíš chyba na vaší straně, nápověda je až přílišná: “nemůžu uvěřit žes prohrál” namísto správného “je to možné, že jsi prohrál? jak jsi mohl prohrát?”)

the ozarks /3/ the cookies

The skunk _____ the box of cookies right next to me. I felt angry that this little animal _____ eat my cookies when I am a human, the greatest creature on earth, the master of all nature. I moved towards the skunk a little and it _____. It raised its tail _____ spray me. I didn’t move, I didn’t _____. It seemed _____ frozen for a long time, staring _____.

začal jíst
si myslí, že může note: je tam drobný problém s časy, hádejte jaký
přestal jíst
jako by se chystal
ani jsem nedýchal note: nevynechejte slovo ani
jako bychom byli note: možné i “as if we were”
zírali jsme na sebe

Then it started eating again. It ate all my cookies, then it ate my cheese, my bread, and some doughnuts I _____ for breakfast. _____ it. It sat on the bench for a long while, probably resting from its large meal, then it _____ slowly. I felt like I should call the police, but _____ when the robber is a skunk. But _____ to the Ozarks, _____ skunks because _____ shameless criminals, every one of them.

které jsem si chtěl dát note: bez want
nic jsem s tím nemohl dělat note: nebude začínat na “I”, pozor i na předložku “s”
a odkráčel note: lepší sloveso než go a lepší předložku než away
ale to nejde note: impossible ani náhodou
pokud někdy pojedete note: pozor na slovo někdy
pozor na skunky note: attention zde rozhodně nebude
jsou to zločinci nenápadný problém se slovem to

——————

Studenti by nakonec měli každopádně vědět, proč je nutné mezery vyplnit právě tímto způsobem (případně alternativním, na který taky nepřišli). Tímto způsobem učiníte případnou výuku nové gramatiky výrazně zajímavější, než pokud si stoupnete k tabuli a prohlásíte “dnes budeme probírat…”

Studenty zdravě nakopne, nebo přinejmenším by měla nakopnout, i ta žalostná skutečnost, že přestože v textu (který navíc opakovaně slyšeli ve víceméně stejné podobě) všemu rozuměli, nebyli s to ani doplnit obraty, které jim učitel předčítá česky. To, že by tyto obraty spontánně použili ve vlastním improvizovaném přednesu, pak samozřejmě nepřichází v úvahu vůbec.

Leave a Reply